top of page

Duais Bàrdachd Klyde Robinson

Màiri Hutchins Harris
Charleston, SC

How the Fall: List

Ciamar a an tuiteam

Leòmain, na b' àirde na an t-solas, dh'fhàg i fadachd air tè dhith fhèin, aon leomhan gun mhilleadh a thogadh a fhàile brùite ri a teanga, a chùl, far an coinnich i a cluasan, lag a-nis, an dèidh na tha air chall a' laighe ann am broom, bha a dòrn air a phasgadh mu'n cuairt air na tha 'g imeachd air a casan, na tha a' teannadh air a bilean, an nipple ri tràghadh 's a' sruthadh, ciod a tha coltach ri buidhe, agus na tha air fhàgail 'san amhaich gun fhacal

How the Fall: Text
bottom of page