top of page

Duais John H. Bennett, Jr.,

Ed Gold
Charleston, SC

Ansonborough: List

Ansonborough

An diugh, Eliah,
sliochd tràill,
a' peantadh mullach a' phoirdse,
a' spreigeadh suas an gorm-bhrat
gus amadan a dhèanamh.
Airson bliadhnaichean, cha deach na nàimhdean a shàrachadh.
Bidh iad a’ snaidheadh aig an dinge agus a’ seòladh dìreach a-steach,
ach mu'n la màireach, spioraid nam marbh
seallaidh e suas agus chi e uisge gorm,
ni, tha e air a radh, nach urrainn iad dol troimhe.
Tha Eliah a' toirt aon bhuille mu dheireadh dheth a chuid,
a' seasamh suas o'n chrann-cheusaidh,
a’ cur air a masg plastaig,
agus a’ ruighinn suas ri spraeadh
DCL012 Gullah Gorm.
Rach a dh'àiteigin eile,
tha sinn ag innse dha na h-uaislean
agus am fear a dhealbhas,
a dh'fhàs a mhàthair suas sìos an t-sràid
ach chan urrainn dhomh fuireach an seo a-nis.

Ansonborough: Text
bottom of page