top of page

Duais Marjorie E. Peale

Eilidh NicNèill

Day: List

Latha

Thighearna : tha e brùite, tha an teas dian.
Fosgail na speuran, thoir dhuinn beagan uisge, leig leis dòrtadh
ar gualainn ; crodh 'nan laidhe fan.

Rol tairneanach os an ceann ; cuimhnich
na h-achaidhean sin aon uair air an cur le arbhar agus le cotan,
druim dubh luchd-togail, air a chromadh agus air a dhleasdanas,
lusan grèine nas foirfe na Van Gogh sam bith.

Feumaidh neach sam bith a bhios ag obair fon ghrèin
bucaid, neul burst, ladle.
Ge bith cò a choisicheas dhachaigh gu taigh falamh
chan eil fios aige air co-fhaireachdainn; fios a-mhàin
a' chathair air a sgàth-thigh, 'na leabaidh, agus am màireach.

Day: Text
bottom of page