top of page

Duais Iain Eideard MacIain

Jerri Chaplin

Passover Junior Year: List

Càisg, Bliadhna Òigridh

B' e Matzah mo Mhadeline
air a smeuradh le im briseadh an earraich
a’ frasadh a-steach do dhuilleagan Seall Dhachaigh, Aingeal.

Briseadh fhaclan, fear às deidh a chèile
a' call cunntais
slighe a chall
de na h-uairean agus na beul
seòrsa ùrnaigh na Càisge aig gràmair deugaire,
a' pògadh gaol na cànain gu a broilleach.

Bha mi air mo chumail suas fad ochd latha na fèise.
Bliadhnaichean às deidh sin, dh’ fhosgail mi an leabhar,
uile chriomagan na cuimhne agus na h-eachdraidh
dòrtadh a mach.

Cha robh mòran cuimhne agam air an sgeulachd
ach air son a bhi cho caillte ann,
caillte mar chloinn Israeil
a' faicinn an luchd-tòrachd a' dusgadh anns a' mhuir ruaidh
a' caoidh an sin
agus a' siubhal troimh mhiorbhuil.

Passover Junior Year: Text
bottom of page