top of page

Duais Carrie Allen McCray

Ann Herlong-Bodman

Third Birthday: List

Treas co-latha-breith

Ann an organdy geal puffy agus brògan Màiri Sìne
feithidh i ri athair nach tig,

a seanair ag radh rithe, Na gluais a nis, hon.
Seas gu dìreach. Bidh e an seo uair sam bith.

Tha dòrlach de lavender anns an fhuarachd
tighinn a nuas an talla. Faileas

feadh an t-slighe ghainmhich, agus cumadh
a' gluasad anns an darach mhòr bheò — aon ibis bhàn

a' sgaoileadh a sgiathan gun smal. Tarsainn na h-aibhne
fuaim einnsean bàta, crùbagan taibhse

a’ leumnaich, a’ slugadh san eabar pluff.
Bidh i ag èisteachd mar gum biodh èisteachd a’ toirt dhi

guth a sheinn an t-oran air nach aithne dhi
ciamar a chanadh. An lorg i na facail

airson call, neo-làthaireachd, sgaraidhean?
O ghaol cha mhòr air chuimhne. O ibis bhàn.

Third Birthday: Text
bottom of page