top of page

Duais Iain Eideard MacIain

Terri MacCord

God Backwards: List

Dia air ais

Sàil dhan chù
mar shàil ri ladhar
or Achilles
ach tha mi cluinntinn leighis, leighis
mar shabhaladh
mar a bhith a 'cladhach splinter -
a casan, her legs
coltach ri maidsean sgiobalta
nach eil a' bualadh -
fo sgailean bian,
agus tha i ùmhal
airson ùine, cho beag seo
collie mutt a tha ag iarraidh
gu inntinn raointean fosgailte
space agus caoraich i
urrainn ruith, agus seasaidh mi
mar bhuachaille. Tha agamsa
chual' a' ghairm —
mar a shlànaicheas mi,
ceum nas luaithe airson cumail suas
gu a h-iomall-cothrom-crìche
prance, agus nì mi gàire,
gun anail fhathast
fhad 'sa tha i a' gàireachdainn
a gualainn, air chrith
an collar agus a’ toirt aire do ghairm nàdair
ann an gàrradh neach eile
fhad 's a bhios mi a' m' aoibhneas.

God Backwards: Text
bottom of page