top of page

Duais John H. Bennett, Jr.,

Libby Bernardin
Baile Sheòrais, SC

Habitat, Home, Harbor: List

Àrainn, dachaigh, cala

Mar ann an treud de chòtaichean a’ deàrrsadh ann an slochd uisge lùbach

tro earbaill chait ann am boglach lùbte;


Mar ann am bàta john beag air acair às deidh dha fir iasgach

airson bas earball spot; mar ann an glacadh an latha gu leòr airson a bhiadhadh


teaghlach de cheathrar. Mar a bhith a 'cumail ri crìochan,

a 'fàgail às an dèidh nach eil feum;


Mar ann an àiteachan sìtheil, a dh'aindeoin cunnartan a 'fuireach ann.

Mar gum biodh e air fhàgail leis fhèin tha an crogall aig an taigh, a’ blàthachadh


air bruaich an eabaich ann an grian a' gheamhraidh. Mar anns na h-uisgeachaibh bras

far am bi reis fhiadhaich agus muilt a’ fàs, agus a’ biathadh teintean gorma,


tunnagan-fiodha, agus gathan-gill ; mar ann an luachair tairbh gu leòr

basgaidean a fhighe agus a shìneadh airson an reic.


Mar a bha seachd faoileagan 'nan suidhe air tulaich,

earbaill ris a' ghaoith.

Habitat, Home, Harbor: Text
bottom of page