top of page

Duais Beatrice Ravenel

Uilleam Winslow

Late Autumn: List

Deireadh an Fhoghair

Tha deireadh an Fhoghair a’ comharrachadh ar slighe a-steach don bhaile
ri taobh rathad na h-aibhne so. Stad sinn an càr
agus ruith e gu doire maple a ghlacadh
meur neo-thruaillidh agus tarraing a bhreacan sìos.

Ach nas fhaisge air ar duais, dh'fhàs an sealladh sìos
agus chuir fuachd eigin a' gheamhraidh an sealladh ;
na dail a bhearr sinn am measg nan geugan meirgeach
air am faicinn dubh agus air an reubadh le aois agus le gaoith.

Tha coltas fada nas fhaide air an rathad a-nis, tha oidhcheannan fuar.
Chaill mi mi fhìn ann an sàmhchair nuair a ghairm thu
an geamhradh so ni's miosa na càch — cha'n fhacas ach
meirg dhuilleach, agus dh'fhas thu sean.

Late Autumn: Text
bottom of page