top of page

Duais Marjorie E. Peale

Màiri Hutchins Harris

Waiting to Be Served: List

A 'feitheamh ri bhith air an frithealadh

Air a ghlacadh eadar an fheum air dìomhaireachd
agus a chionn nach 'eil mo dhruim aig an dorus,
Roghnaich mi suidhe 's a chrùbaig,
a’ chiad bhothan fhad ‘s a choisicheas tu a-steach, le sealladh
De na h-uinneagan, seachad air an fhean-solais, an styrofoam
bogsaichean ri dhol air an càrnadh air cùl a’ chlàir,
a mhàin gu bhi air a tharruing chum an doruis,
ach na faiceadh cò thig agus a thèid,
daoine chan fhaic mi tuilleadh, ach an àite sin
suidhe le iongnadh aig sealladh na mara air a sgeadachadh
a-steach don 'ghloine inset, an fheamainn ag èirigh
o fhrèam an dorais mar fhalt Medusa,
a' snìomh an itean èisg a tha snàmh mun cuairt
a' mhaighdean, coimhid i o'n gnè
le fiaclan nas gèire - air a ghlacadh ann am farmad eun,
bha a h-earball a' cromadh o chromagan gu ceann shuas,
leth a rìs am feadh a bha a corp, lomnochd
agus gun eagal air bilean eisg, ged nach biodh
cho maiseach ri mort- aich gu h-obann
a' faicinn mar a tha i a' cumail falt tana
oir tha e a' seòladh air glainne shoilleir, cho faisg air an tè
thionndaidh a' bhroilleach air falbh o chnap an dorais,
tha a nipple cho sònraichte, saoil a bheil i fuar
anns an taigh-bìdh èadhair seo, no ma tha
tha barrachd fios aice mu na ròsan dearga nan suidhe
air an uinneig na tha i deònach innse.

Waiting to Be Served: Text
bottom of page