top of page

Duais Gertrude Munzenmaier

Libby Bernardin

Naming: List

Ag ainmeachadh Anns a 'Ghàradh aig uisgeachan-cinn an Tigris agus na h-Eupphrates

Is dòcha gur e ise a thuirt Gàradh
ann an cuid de sheann Eabhra neo Arabais 
seasamh faisg air seudar de Lebanon,
Pomegranate a 'sleamhnachadh bho a teanga
mar a dh' fhaodadh uisge a chupan 'na làimh
seall tro a corragan fada dorcha.

An do chuir i spìosraidh air na ràithean le olives
no Sabra Pears no Heart of Palm?
An do choisich i tron ghàrradh am measg 
Craobhan agus fìon-dhearcan tamarisk gun droigheann, 
faic an speach bheag a’ poileanachadh blàthan an Fhige?

Theagamh gur h-i, mathair nan uile tha beo,
air nach 'eil a nis air a cuimhneachadh ach mar a tha i
sgoltadh ubhal, air a dheanamh suas dhasan a thàinig an toiseach
chum e suas gu a sùilean rannsach e, fhad 's a bha fios aice 
(ged nach toireadh sinn mathanas dhi) 
an aon dòigh air teicheadh bhon dris cruinneachaidh
bha i cinnteach, b' ann troimh na bha e ag iarraidh.

Naming: Text
bottom of page