top of page

Duais Gilleasbuig Rutledge

Aly Goodwin

In The Moon of Yellow Fever: List

Anns a 'ghealach den fhiabhras buidhe, Campobello, Carolina a Deas, 1916

Airson làithean tha luchag air gnawed
am bobhstair air am bheil a piuthar Sallie 'na luidhe
a' bàsachadh leis an fhiabhrus,
a' labhairt craicionn agus a' tarruing
ann an cluasagan nan cuibhrigean fallas,

Mama ga spìonadh sìos gun sgur
fhad 'sa tha làithean a' spreadhadh gu oidhcheannan
agus tha na reultan a' nochdadh mar chridheachan beaga dorcha.
Madainn an-diugh chan eil an luchag a’ gnogadh tuilleadh,
air a ghlacadh ann an corailean iarainn nan leapannan.

Bidh crodh ri taobh Motlow Creek a’ tuiteam anns an teas
agus seall gu sàmhach thairis air Highway 176,
faisg air Gramling, far am laidh mi aghaidh sios
fasgadh fo chraobh cherry fhiadhaich aig a bheil an rùsg
a' giùlan sguab airgid Taxco.

Roinn mi na lannan de fheur fliuch mar ainmhidh
a' greasad a chàirde, a' lorg ni-eigin
cruaidh mar cuirp lomnochd de ghorm-chasach
balgan-buachair, sealg le làmhan tro fheur
as an d'eirich an dreathan-donn, ag iarraidh Iosa.

In The Moon of Yellow Fever: Text
bottom of page