top of page

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Debra A. Daniel

The Fifth Graders Will Hold Auditions: List

Feasgar a-màireach Cumaidh an Còigeamh Ìrean Èisteachdan airson Dealbh-chluich an Earraich

Petruchio, tha iad ag radh gur e Petruchio,
ach mu dheireadh bithidh cuimhne aca air Baptista
leòintean athar no leòintean tinn Lucentio.
An toiseach, bidh iad a 'sguabadh às nach tèid an cur
mar an t-aon duine ann am Padua a tha glic gu leòir
a' Cheit an-iochdmhor a cheannsachadh.
Cha bhi iad idir cho dìomhair ri caitheamh
an ad le itean purpaidh agus gu suaicheanta
a' chlaidheamh brèige le gul agus le soirbheas.
Bidh iad uile nan aoighean aig a’ bhanais.
Tha sin air a thoirt seachad. An tè as àirde
le guth domhain bithidh an searmonaiche,
agus fear dhiubh, esan a chuireas an ceill,
bithidh diollaid ris an Treas Seirbhiseach.
Am fear nach urrainn suidhe gun stad agus bruidhinn
bheir neo-stad sa chlas ceann an eich,
leigeadh leis a chrògan a bhualadh, a nàbuidh,
agus togaidh e a làmh each de shnàth eadar-dhealaichte,
meirgeach donn agus loisgte cinnamon agus gainmhich tan.
Am balach ùr a thig a-staigh an ath sheachdain
ionnsaichidh e dìreach na ròpan a tharraing -
làmh thairis làmh thairis air làimh - dùnadh
agus ag ath-fhosgladh nam bratan-deiseig scarlaid
airson a’ ghairm-chùirteir mu dheireadh far an robh Ceit
agus cromaidh Petruchio a rìs, agus crom-
agus o na sgiathan an fheadhainn eile nach eil
Bidh Petruchio, a h-uile duine nach eil beag, a 'coimhead
agus osnaich, le fios dè cho math 'sa bha an ad iteach sin
bhiodh iad cho foirfe air an ceann.

The Fifth Graders Will Hold Auditions: Text
bottom of page