top of page

Duais an Fhòraim

Stilean Dennis Ward

Old man: List

Bodach

Tha ea' smaoineachadh air boireannach.
Tha a h-aghaidh soilleir. Bidh i a’ cur beagan sùgh
agus hum do chloinn fad às.
Cò i? Carson a tha e eòlach oirre?

Tha e a’ faicinn eun
le dathan àlainn
mar thig duilleagan tuitidh beò.
Chan urrainn dha cuimhneachadh
ainm an eunlaith sin.

Na mìltean de leabhraichean
agus filmichean a’ gluasad
troimh 'n inntinn.
Tha na tiotalan aca air a dhol à bith
maille ris na rionnagan aca.

Chì e flùraichean agus craobhan
ach cha'n f haighteadh no darach riamh
fiolet no lus na grèine.

Bidh am bodach a’ togail maide
agus gu cùramach a 'briseadh a dhruim.

Thug gaotha na beatha e
gu àite far a bheil faclan
a nochd aon uair agus a dhanns
mall agus lomnochd air a shon
an uair a ghlaodh e

a nis ag itealaich mar shluig- ean neo-thruaillidh
ro luath airson a lorg
agus crisscross ann an èadhar a 'chonnspaid
mus suidh iad ann an neadan
dìreach as an t-sealladh.

Old man: Text
bottom of page